Vinklubben - Slagelse
vinKLUBBEN      Arrangementer i vinKLUBBEN      Vininfo      Vinfestivalen
Vedtægter
◦ Om vinKLUBBEN Slagelse
◦ Tilmelding
◦ Vedtægter
◦ Generalforsamling
◦ Bestyrelse
◦ Vin Info

Vedtægter vinKLUBBEN Slagelse.

§1.
Foreningens navn & hjemsted.
Navn: vinKLUBBEN Slagelse.
Hjemsted: Slagelse.

§ 2.
Formål.

Stk. 1.   Foreningens formål er at arrangere vinsmagninger for medlemmerne, arrangere vinture og andet for medlemmerne, arrangere vinfestival årligt, samt udbrede kendskabet til vin og støtte lokale sociale eller kulturelle formål.

§ 3.
Medlemskab.

Stk. 1.   Som medlem af vinKLUBBEN Slagelse optages enhver privat person. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse eller på mail til et af bestyrelsens medlemmer, med angivelse af:

  • Fulde navn.
  • Adresse.
  • Telefonnummer.
  • E-mail.

Stk. 2.   Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted (1/5 – 30/4).

Stk. 3.   Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen.

Stk. 4.   Medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet indbetales på foreningens konto. Opkrævning udsendes efter generalforsamlingen.

Stk. 5.   Et medlem kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse udmelde sig af foreningen. Medlemmet får ikke kontingentet helt eller delvis refunderet.

§4.
Bestyrelse og tegning.

Stk. 1.   vinKLUBBEN Slagelse ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2.   Generalforsamlingen vælger formand og et bestyrelsesmedlem i lige år. I ulige år vælges kasserer, næstformand og et bestyrelsesmedlem. Der vælges 2 suppleanter hvert år.

Stk. 3.   Generalforsamlingen vælger revisor og 2 suppleanter for denne hvert år.

Stk. 4.   Opstilling til bestyrelsen kræver mindst 3 års medlemskab af vinKLUBBEN Slagelse.

Stk. 5.   Foreningen tegnes og forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg af foreningens aktiver tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Stk. 6.   Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

Stk. 7.   Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte de af bestyrelsen fundne nødvendige udvalg. Repræsentant for disse udvalg kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§ 5.
Generalforsamling.

Stk. 1.   Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2.   Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj/juni måned.

Stk. 3.   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4.   Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og afstemningsmåden, herunder om der skal ske skriftlig afstemning.

Stk. 5.   Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6.   På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

Stk. 7.   Stemmeret opnås ved 1 års medlemskab af vinKLUBBEN Slagelse.

Stk. 8.   Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Økonomisk orientering – herunder fremlæggelse af regnskab for Vinfestivalen.
4. Indkomne forslag (herunder fastsættelse af kontingent).
5. Valg til bestyrelsen.
6. Eventuelt.

Stk. 9.   Alle medlemmer indkaldes til generalforsamlingen, med angivelse af dagsorden.
Dette sker med minimum 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til de enkelte medlemmer pr. mail og ved opslag på hjemmesiden.
Generalforsamling skal afholdes senest 31. august.

Stk. 10. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver dog vedtagelse med 2/3 majoritet af de i afstemningen deltagende medlemmer.
Med mindre forslaget til vedtægtsændringer er fremsat af eller tiltrådt af bestyrelsen kræves yderligere, at mindst 40 % af foreningens medlemmer deltager i afstemningen.
Er dette krav ikke opfyldt, men forslaget vedtages med 2/3 majoritet, indkaldes til en ny generalforsamling til afholdelse inden 30 dage, og på denne generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 majoritet af de i afstemningen deltagende uden hensyn til antal deltagere.

Stk. 11. Bestyrelsen kan når som helst indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med samme varsel som til ordinær generalforsamling.

§ 6.
Regnskab.

Stk. 1.   Foreningens regnskabsår er 1/5 – 30/4.

Stk. 2.   Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Der sker registrering af indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri og kassereren udarbejder foreningens årsresultat.

§7.
Opløsning.

Stk. 1.   Til Foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2.   Ved foreningens opløsning anvendes foreningens aktiver iht. vedtægternes § 2 efter bestyrelsens afgørelse.

Således enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen den 10. juni 2018.

_______________________                                 _______________________

                 Formand                                                            Næstformand                                                

 

_______________________

Kasserer/sekretær.  Basecode
Vedtægter